หมายเลข์โทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

ตำแหน่ง / ส่วนราชการ โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม
ทหารร่วม
ทศท. หมายเหตุ
ที่ทำงาน บ้านพัก
ตู้สาขาโทรศัพท์ รพ.ค่ายธนะรัชต์          
  54499   552-2340 0-3262-1341  
  54400     0-3262-1702  
        0-3262-1473  
        0-3262-1287  
           
สำนักงานผู้บังคับบัญชา          
  ผอ.รพ.ค่ายฯ 54401 54460 0-3262-1340  
  รอง ผอ.รพ.ค่ายฯ 54402 54461    
  ผช.ผอ.รพ.ค่ายฯ 54403 54466    
           
แผนกธุรการ รพ.ค่ายฯ          
  บก.แผนกธุรการ รพ.ค่ายฯ 54404     0-3262-2155  
  54405        
  บ้าน หน.แผนกธุรการ รพ.ค่ายฯ   54471   0-3262-2155  
  บ้าน จทน.แผนกธุรการ รพ.ค่ายฯ   54455   0-3262-2155  
  ห้องประชุม รพ.ค่ายฯ 54409        
  ประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายฯ 54410        
           
ฝ่ายทะเบียนการแพทย์          
  ห้องทะเบียนการแพทย์ 54412        
  ห้องทะเบียนสถิติการแพทย์ 54434        
  ฝ่ายประกันสังคม 54411     0-3262-3738  
  ฝ่ายศูนย์สุภาพชุมชน 54406        
           
           
           
ฝ่ายการเงิน รพ.ค่ายฯ          
  ฝ่ายการเงิน 54406        
  54407        
  ห้องเก็บเงินรายได้ 54415        
           
แผนกส่งกำลังบำรุง รพ.ค่ายฯ          
  แผนกส่งกำลังบำรุง 54441        
  หน.แผนกส่งกำลังบำรุง   54488      
           
แผนกพลาธิการ รพ.ค่ายฯ          
  แผนกพลาธิการ 54435        
           
กองร้อยพลเสนารักษ์ รพ.ค่ายฯ          
  กองร้อยพลเสนารักษ์ 54444        
  ผบ.ร้อย.พลเสนารักษ์   54484      
  มว.บริการ 54445        
  มว.สูทกรรม 54446        
  โรงรถ 54492        
  ป้อมยามหน้าโรงพยาบาล 54450        
           
แผนกเวชกรรมป้องกัน          
 เวชกรรมป้องกัน 54433        
           
แผนกคนไข้นอก          
  ห้องฉุกเฉิน 54413        
  ห้องแพทย์เวร 54414        
  ห้องทำแผลฉีดยา 54418        
  ห้องคนไข้หนัก 54438        
           
ห้องตรวจโรค          
  ห้องตรวจโรคทั่วไป 1 54416        
  ห้องตรวจโรคทั่วไป 2 54417        
  ห้องตรวจโรคทั่วไป 3 54491        
  ห้องตรวจโรค หู คอ จมูก 54419        
  ห้องตรวจจักษุวิทยา 54426        
  ตึกคนไข้ยาเสพติด 54448        
           
แผนกอายุรกรรม          
  แผนกอายุรกรรม 54421        
  หน.แผนกอายุรกรรม   54467      
  ประจำแผนกอายุรกรรม 54465 54469      
  ห้องคนไข้พิเศษ 54422        
  แผนก OPD เด็ก 54502        
  บ้านพัก จทน.แผนก OPD เด็ก   54461      
  บ้านพักเจ้าหน้าที่ อายุรกรรม   54478      
           
แผนกศัลยกรรม          
  แผนกศัลยกรรม 54423        
  ประจำแผนกศัลยกรรม   54468      
  วิสัญญีแพทย์   54472      
  นางพยาบาลห้องผ่าตัด   54473      
  ห้องผ่าตัดเล็ก 54420        
  ห้องคนไข้พิเศษ 54424        
  ห้องกายภาพบำบัด 54426        
           
แผนกสูตินารีเวชกรรม          
  แผนกสูตินารีเวชกรรม 54428     0-3255-5463  
  หน.แผนกสูตินารีเวชกรรม 54429 54474      
  สูตินารีแพทย์   54482      
           
แผนกคนไข้หญิงและเด็ก          
  แผนกคนไข้หญิงและเด็ก 54430        
  หน.แผนกคนไข้หญิงและเด็ก 54431 54461      
  ห้องคนไข้พิเศษ 54432        
           
แผนกเภสัชกรรม          
  แผนกเภสัชกรรม 54436        
 หน.แผนกเภสัชกรรม 54437 54476      
           
แผนกฑันตกรรม          
  แผนกฑันตกรรม 54439        
  หน.แผนกฑันตกรรม   54477      
           
แผนกรังสีกรรม          
  แผนกรังสีกรรม 54440        
  หน.แผนกรังสีกรรม   54420      
  X-RAY คอมพิวเตอร์ 54457        
  บ้าน จทน.แผนกรังสีกรรม     0-3262-3737  
           
แผนกพยาบาล          
  แผนกพยาบาล 54442        
  หน.แผนกพยาบาล   54481      
  บ้าน จทน.แผนกพยาบาล   54490      
           
แผนกพยาธิวิทยา          
  แผนกพยาธิวิทยา 54443     0-3262-3736  
  บ้าน จทน.แผนกพยาธิวิทยา   54485      
           
บ้านพัก รพ.ค่ายฯ          
  บ้านพักแพทย์   54451      
  บ้านพักแพทย์   54476      
  บ้านพักแพทย์   544501      
  บ้านพักแพทย์   54531      
  บ้านพักแพทย์   54533      
  บ้านพักพยาบาลห้องผ่าตัด   54454      
  บ้านพักพยาบาลห้องผ่าตัด   54462      
  บ้านพักพยาบาลห้องผ่าตัด   54472      
  บ้านพักพยาบาลห้องผ่าตัด   54534      
  บ้านพักพยาบาลห้อง ICU   54479      
  บ้านพักพยาบาลห้อง ICU   54536      
  บ้านพักพยาบาลห้อง ICU   54539      
  บ้านพักพยาบาล   54447      
  บ้านพักพยาบาล   54453      
  บ้านพักพยาบาล   54475      
  บ้านพักพยาบาล   54483      
  บ้านพักพยาบาล   54532      
  บ้านพักพยาบาล   54535      
  บ้านพักพยาบาล   54537      
  บ้านพักพยาบาล   54538      
  บ้านพักนายทหารประทวน   54486      
  บ้านพักนายทหารประทวน   54487      
  บ้านพักนายทหารประทวน   54489