หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงเรียนการกำลังสำรอง ฯ

ตำแหน่ง / ส่วนราชการ หมายเลขโทรศัพท์
โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม
ทหารร่วม
ทศท. หมายเหตุ
ที่ทำงาน บ้านพัก
สำนักงานผู้บังคับบัญชา          
  ผบ.รร.กสร.ฯ   54376      
  รอง.ผบ.รร.กสร.ฯ 54210 54356 552-2719 0-3262-1910  
  เสธ.รร.กสร.ฯ 54211 54357      
  รอง เสธ.รร.กสร.ฯ 54212 54358      
  สง.รอง.ผบ.รร.กสร.ฯ 54249        
           
แผนกธุรการ รร.กสรฯ          
  บก.ธก.รร.กสร.ฯ 54213        
           
กองกำลังพล รร.กสร.ฯ          
  บก.กกพ.รร.กสร.ฯ 54214        
  หก.กกพ.รร.กสร.ฯ 54215 54359      
           
กองยุทธการ รร.กสร.ฯ          
  บก.กยข.รร.กสร.ฯ 54216        
  หก.กยข.รร.กสร.ฯ 54217 54360      
  แผนกการฝึกศึกษา กยข.รร.กสร.ฯ 54246        
           
กองส่งบำรุงกำลัง รร.กสร.ฯ          
  บก.กกบ.รร.กสร.ฯ 54218        
  หก.กกบ.รร.กสร.ฯ 54219 54361      
           
ฝ่ายการเงิน รร.กสร.ฯ          
  กบ.กง.รร.กสร.ฯ 54220        
           
นธน. รร.กสร.ฯ          
  นธน. รร.กสร.ฯ 54286        
           
อศจ. รร.กสร.ฯ          
  อศจ. รร.กสร.ฯ 54272        
           
ส่วนสวัสดิการกำลังพล          
  สหกรณ์ออมทรัพย์ รร.กสร.ฯ 54221        
  ร้านค้าสวัสดิการ รร.กสร.ฯ 54222        
  ชมรมแม่บ้าน รร.กสร.ฯ 54369        
           
ส่วนการศึกษา รร.กสร.ฯ          
  บก.กสศ.รร.กสร.ฯ 54223   5523719    
  ผอ.กสศ.รร.กสร.ฯ 54224 54362      
  รอง ผอ.กสศ.รร.กสร.ฯ 54225 54363      
           
แผนกเตรียมการ กสศ.รร.กสร.ฯ          
  บก. แผนกเตรียมการ กสศ.รร.กสร.ฯ 54270        
           
กองวิชาการทหารราบ กสศ.รร.กสร.ฯ          
  บก.กองวิชาการทหารราบ กสศ.รร.กสร.ฯ 54226        
  หก.กองวิชาการทหารราบ กสศ.รร.กสร.ฯ   54364      
           
กองวิชาการทหารม้า กสศ.รร.กสร.ฯ          
  บก.กองวิชาการทหารม้า กสศ.รร.กสร.ฯ 54227        
  หก.กองวิชาการทหารม้า กสศ.รร.กสร.ฯ   54365      
           
กองวิชาการทหารปืนใหญ่ กสศ.รร.กสร.ฯ          
 บก.กองวิชาการทหารปืนใหญ่ กสศ.รร.กสร.ฯ 54228        
 หก.กองวิชาการทหารปืนใหญ่ กสศ.รร.กสร.ฯ   54379      
           
กองวิชายุทธวิธี กสศ.รร.กสร.ฯ          
  บก.กองวิชายุทธวิธี กสศ.รร.กสร.ฯ 54229        
  หก.กองวิชายุทธวิธี กสศ.รร.กสร.ฯ   54367      
           
กองวิชาอำนวยการ กสศ.รร.กสร.ฯ          
  บก.กองวิชายุทธวิธี กสศ.รร.กสร.ฯ 54230        
  หก.กองวิชายุทธวิธี กสศ.รร.กสร.ฯ   54368      
           
กองวิชาสัสดี กสศ.รร.กสร.ฯ          
  บก.กองวิชาสัสดี กสศ.รร.กสร.ฯ 54366        
  หก.กองวิชาสัสดี กสศ.รร.กสร.ฯ   54378      
           
แผนกเครื่องช่วยฝึก กสศ.รร.กสร.ฯ          
  บก.แผนกเครื่องช่วยฝึก กสศ.รร.กสร.ฯ 54231        
           
แผนกวิชารบพิเศษ กสศ.รร.กสร.ฯ          
  บก.แผนกวิชารบพิเศษ กสศ.รร.กสร.ฯ 54232        
           
กองบริการ รร.กสร.ฯ          
  บก.กบร.รร.กสร.ฯ 54234        
  หก.กบร.รร.กสร.ฯ 54335        
           
แผนกพลาธิการ กบร.รร.กสร.ฯ          
  บก.พธ.กบร.รร.กสร.ฯ 54236        
  คลัง สป.3 พธ.กบร.รร.กสร.ฯ 54237        
           
แผนกช่างโยธา กบร.รร.กสร.ฯ          
  บก.ช่างโยธา กบร.รร.กสร.ฯ 54238        
           
แผนกสื่อสาร กบร.รร.กสร.ฯ          
  บก.สส.กบร.รร.กสร.ฯ 54239        
           
แผนกขนส่ง กบร.รร.กสร.ฯ          
  บก.ขส.กบร.รร.กสร.ฯ 54240        
           
แผนกสนามฝึกและยิงปืน กบร.รร.กสร.ฯ          
  บก.สนามฝึกฯ กบร.รร.กสร.ฯ 54241        
           
แผนกสรรพวุธ กบร.รร.กสร.ฯ          
  บก.สพ.กบร.รร.กสร.ฯ 54268        
           
กองร้อยบริการ กบร.รร.กสร.ฯ          
  บก.ร้อย.บก.รร.กสร.ฯ 54242        
  หน่วยฝึก ร้อย.บก.กบร.รร.กสร.ฯ 54243        
  มว.สูทกรรม ร้อย.บก.กบร.รร.กสร.ฯ 54287        
           
ส่วนรักษาการณ์ รร.กสร.ฯ          
  กองรักษาการณ์ รร.กสร.ฯ 54244        
  ส่วนกองรักษาการณ์ บ้านพัก รร.กสร.ฯ 54352        
           
หน่วยตรวจโรค รร.กสร.ฯ          
  บก.หน่วยตรวจโรค รร.กสร.ฯ 54245        
           
กองพันนักเรียน รร.กสร.ฯ          
  บก.พัน.นร.รร.กสร.ฯ 54247        
  ผบ.พัน.นร.รร.กสร.ฯ 54248 54370      
  ร้อย.บก.พัน. นร.รร.กสร.ฯ 54250        
  ร้อย. 1 พัน.นร.รร.กสร.ฯ 54251        
  ร้อย. 2 พัน.นร.รร.กสร.ฯ 54252        
กองพันนักเรียน รร.กสร.ฯ          
  ร้อย. 3 พัน.นร.รร.กสร.ฯ 54253        
  ร้อย. 4 พัน.นร.รร.กสร.ฯ 54254        
  ร้อย. 5 พัน.นร.รร.กสร.ฯ 54255        
  ร้อย. 6 พัน.นร.รร.กสร.ฯ 54256