หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงเรียนนายสิบทหารบก

ตำแหน่ง / ส่วนราชการ หมายเลขโทรศัพท์
โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม
ทหารร่วม
ทศท. หมายเหตุ
ที่ทำงาน บ้านพัก
รร.นส.ทบ.          
  บก.รร.นส.ทบ. 54261     0-3255-5302  
  54079        
ผบ.รร.นส.ทบ. 54101 54385      
  รอง ผบ.รร.นส.ทบ.   54377      
  เสธ.รร.นส.ทบ.   54386      
           
แผนกส่งกำลังบำรุง รร.นส.ทบ.          
  บก.กบ.รร.นส.ทบ. 54096        
           
แผนกยุทธการ รร.นส.ทบ.          
  บก.ยก.รร.นส.ทบ. 54179        
           
กองบริการ รร.นส.ทบ.          
  บก.กบร.รร.นส.ทบ. 54324        
  ร้อย.บก.กบร.รร.นส.ทบ. 54198        
  ขนส่ง.กบร.รร.นส.ทบ. 54189        
  แผนกเครื่องช่วยฝึก 54168        
           
ฝ่ายการเงิน รร.นส.ทบ.          
  กง.นส.ทบ. 54262        
           
หน่วยตรวจโรค รร.นส.ทบ.          
  บก.หน่วยตรวจโรค รร.นส.ทบ. 54201        
           
กองการศึกษา รร.นส.ทบ.          
  บก.กศ.รร.นส.ทบ. 54314        
           
           
กรม.นร.รร.นส.ทบ.          
  บก.รร.นส.ทบ. 54033        
  บก.รร.นส.ทบ.   54324      
           
พัน นนส. 1 กรม.นร.รร.นส.ทบ.          
  บก.พัน นนส. ที่ 1 กรม.นร.รร.นส.ทบ. 54265        
  ร้อย.นนส.1 พัน.นนส.1 กรม.นร.รร.นส.ทบ. 54260        
  ร้อย.นนส.2 พัน.นนส.1 กรม.นร.รร.นส.ทบ. 54264        
  ร้อย.นนส.3 พัน.นนส.1 กรม.นร.รร.นส.ทบ. 54188        
           
พัน นนส. 2 กรม.นร.รร.นส.ทบ.          
  บก.พัน นนส. ที่ 2 กรม.นร.รร.นส.ทบ. 54277        
  ร้อย.นนส.3 พัน.นนส.2 กรม.นร.รร.นส.ทบ. 54188        
  มว.สูทกรรม.รร.นส.ทบ. 54326        
  มว.สร.รร.นส.ทบ. 54096        
บ้านพักข้าราชการ รร.นส.ทบ.   54319