หมายเลขโทรศัพท์ภายใน กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ

ตำแหน่ง / ส่วนราชการ หมายเลขโทรศัพท์
โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม
ทหารร่วม
ทศท. หมายเหตุ
ที่ทำงาน บ้านพัก
ศร.พัน.2          
บก.ศร.พัน.2 54120   552-3332 0-3254-2476  
ผบ.พัน.ศร.พัน.2 54121 54330      
รอง ผบ.พัน.ศร.พัน.2 54129 54331      
ฝอ.3 ศร.พัน.2 54122        
ร้อย.อวบ.1 ศร.พัน.2 54123        
ร้อย.อวบ.2 ศร.พัน.2 54124        
ร้อย.อวบ.3 ศร.พัน.2 54125        
ร้อย.สสก.ศร.พัน.2 54126        
ร้อย.สสช. ศร.พัน.2 54127        
มว.ยานยนต์ ศร.พัน.2 54128        
ป้อมยาม หมู่บ้าน ศร.พัน.2 54555        
บ้านพักเรือนแถว นายทหาร   54554