หมายเลขโทรศัพท์ภายใน กองพันทหารราบที่ 1 ศูนย์การทหารราบ

ตำแหน่ง / ส่วนราชการ หมายเลขโทรศัพท์
โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม
ทหารร่วม
ทศท. หมายเหตุ
ที่ทำงาน บ้านพัก
ศร.พัน.1          
บก.ศร.พัน.1 54512   552-3331 0-3262-1996  
ผบ.พัน.ศร.พัน.1 54513 54328      
รอง ผบ.พัน.ศร.พัน.1   54329      
ฝ่ายยุทธการ ศร.พัน.1 54514        
ฝ่ายส่งกำลังศร.พัน.1 54515        
ร้อย.อวบ.1 ศร.พัน.1 54516        
ร้อย.อวบ.2 ศร.พัน.1 54517        
ร้อย.อวบ.3 ศร.พัน.1 54518        
ร้อย.สสก.ศร.พัน.1 54519        
ร้อย.สสช. ศร.พัน.1 54520        
มว.ยานยนต์ ศร.พัน.1 54522        
หน่วยฝึกทหารใหม่ ศร.พัน.1 54523        
กองรักษาการณ์ ศร.พัน.1 54524        
มว.สูทกรรม ศร.พัน.1 54521        
บ้านพักนายทหาร เรือนแถว   54452      
บ้านพักนายสิบ เรือนแถว   54453