head5
head3
namegif
สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์    หาดยาว  ทรายขาว  ทะเลใส  ใต้เงาสน

พื้นที่นี้ เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  ต่อมาได้โอนให้กองทัพบกในสมัย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  และเมื่อปี พ.ศ. 2501  กองทัพบกได้ใช้พื้นที่นี้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ต่อมาในปี พ.ศ. 2507  เมื่อโรงเรียนเสนาธิการทหารบกย้ายไปเข้าที่ตั้งถาวรที่กรุงเทพฯ  กองทัพบกจึงใช้เป็นสถานที่ตั้งของจังหวัดทหารบกเพชรบุรี และในปี พ.ศ. 2513  จังหวัดทหารบกเพชรบุรี ได้ย้ายหน่วยไปเข้าที่ตั้งถาวรที่จังหวัดเพชรบุรี จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ขาดผู้ดูแลและรับผิดชอบ

ดังนั้น กองทัพบกจึงได้ออกคำสั่ง ทบ. ที่ 441/2513  ลง  20 ต.ค.13   เรื่อง มอบความรับผิดชอบดูแลรักษาสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์  โดยให้ศูนย์การทหารราบ รับมอบพื้นที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ ตลอดจนอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งปลูกสร้างต่างๆ และลูกจ้างตามอัตรา จากจังหวัดทหารบกเพชรบุรี และให้แบ่งบ้านพักนายทหารบริเวณชายทะเล ไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของข้าราชการกองทัพบก

ต่อมาผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบแต่ละท่าน ได้ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ซ่อมแซม ซ่อมสร้าง และรื้อถอนบ้านพักซึ่งทรุดโทรม กับได้สร้างบ้านพักใหม่เพิ่มเติม เพื่อสามารถให้การบริการข้าราชการกองทัพบกได้มากขึ้น

borangif

pano

                    กองทัพบก ได้อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารรับรองกองทัพบก มีห้องพัก 106 ห้อง  เนื่องจากบ้านพักตากอากาศชายทะเลที่มีอยู่ไม่เพียงพอแก่ข้าราชการกองทัพบกที่ต้องการใช้พักผ่อน เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537 และได้เปิดให้บริการแก่กำลังพลกองทัพบก เมื่อเดือน ก.ย. 2538  ลักษณะการดำเนินงานคล้ายกับโรงแรมของเอกชน  แต่คิดค่าบริการถูกกว่า เพื่อเป็นการให้สวัสดิการแก่ข้าราชการกองทัพบก

 

         ในปี พ.ศ. 2538 คณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกมีมติให้รวมกิจการสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก  สวนสนประดิพัทธ์  ทั้งส่วนบ้านพัก และส่วนอาคารรับรองกองทัพบกเข้าด้วยกัน โดยมีคณะกรรมการบริหารและดำเนินงาน ดังนี้
          1. คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก   (ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานกรรมการฯ โดยตำแหน่ง)
          2. คณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก   (ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล  เป็นประธานกรรมการฯ โดยตำแหน่ง)
          3. คณะกรรมการดำเนินงานกิจการสวัสดิการสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์   (ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ เป็นประธานกรรมการฯ  โดยตำแหน่ง)  

         ในปี พ.ศ 2552  กองทัพบก ได้อนุมัติให้ก่อสร้างค่ายพักแรมและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการกางเต็นท์พักแรม และสันทนาการเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะ ของผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ