สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. สวนสนประดิพัทธ์ ได้ส่งหาดสวนสนประดิพัทธ์ เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว (ชายหาดติดดาว) โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการประเมินเบื้องต้น และคณะกรรมการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดส่วนกลาง ได้มาดำเนินการตรวจสอบซ้ำชายหาดที่ได้รับการประเมินเบื้องต้นในระดับดี (4 ดาว) และดีมาก (5 ดาว) โดยเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความสมบูรณ์ของชายหาด ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านการจัดการท่องเที่ยว

.      ในปี 2555  มีหน่วยงานท้องถิ่นจาก 14 จังหวัด ส่งชายหาดเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 55  หาด ผลการประเมิน ชายหาดที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (5 ดาว) จำนวน 2 หาด  ระดับดี (4 ดาว) จำนวน 13 หาด และระดับพอใช้ (3 ดาว)  จำนวน 40 หาด

       หาดสวนสนประดิพัทธ์  ได้รีบการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว่ในระดับดี (4 ดาว)

 
ภูมิทัศน์หาดสวนสนประดิพัทธ์
      
beacha
 
sbo