ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

<<<<< ปี 2559  , ปี 2561

File Date added Downloads
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 21/09/2017 11:55 29
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อม ประปรุงระบบประปา ของศูนย์การทหารราบ วงเงิน 157,177.15 บาท 13/09/2017 10:26 33
pdf สอบราคาจ้าง งานจัดหาเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สนับสนุน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2560 ราคากลาง 861,602 บาท 05/04/2017 13:44 64
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักรับรอง กองทัพบก สวนสนประดิพัทธิ์ แห่งที่ 1 วงเงิน 1,475,800.-บาท 26/04/2017 10:26 51
pdf ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ ศูนย์การทหารราบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 36,946,400.-บาท 02/06/2017 21:15 84
pdf ขอบเขตของงาน (TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน ๓๖,๙๔๖,๔๐๐.- บาท 29/05/2017 20:59 139
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคา งานจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสำหรับหลักสูตรการรบแบบจู่โจม (สิ่งอุปกรณ์สาย พลาธิการ) ประจำปี 2560 ราคากลาง 2,221,608.00 บาท 16/06/2017 21:09 26
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร กองบังคับการ กองพันทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 3,255,400.00.-บาท 02/08/2017 17:15 46
pdf แจ้งผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมบำรุงระบบผลิดน้ำประปาชุดที่ 1 ของ ศูนย์การทหารราบ 28/03/2017 10:39 67
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องออกกำลังกาย ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 450,000.-บาท 17/02/2017 09:44 71
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานพื้นแข็ง แผนงานจัดทำสนามฝึกเอนกประสงค์ ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 4,297,900.-บาท 02/08/2017 17:15 23
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางงานซ่อมปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้า ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 1,969,873.40 บาท 16/08/2017 14:46 23
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุง บก.กรม นร.ฯ (อาคารศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์) วงเงิน 1,544,700 .-บาท 10/08/2017 12:48 28
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะ ของศูนย์การทหารราบ ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ราคากลาง 1,037,200.00 บาท 04/09/2017 15:33 26
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการกรม (อาคารศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์) ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 1,544,700.00.-บาท 17/08/2017 11:15 34
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง สอบราคาจ้าง งานปรับปรุงระบบประปา ของ ศูนย์การทหารราบ ราคากลาง 1,784,000.00 บาท 06/09/2017 15:17 40
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกองรักษาการณ์พร้อมที่ญาติเยี่ยม ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 4,014,100.-บาท 03/08/2017 17:20 21
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางงานจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปี 2561 ของหน่วยส่วนกลางนอกทัพภาค (ศูนย์การทหารราบ) วงเงิน 3,892,600.00 บาท 01/09/2017 10:09 22
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีชุดผลิดน้ำประปา ของศูนย์การทหารราบ วงเงิน 475,500.00 บาท 01/09/2017 10:09 22
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางงานจ้างก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะ ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 1,037,200.00 บาท 24/08/2017 11:10 23
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบประปาของศูนย์การทหารราบ วงเงิน 1,784,000.00 01/09/2017 10:09 21
pdf ขอบเขตของงาน (TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดสร้างเส้นทางจักรยานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวเพชรสมุทรสมุทรคีรี ของ ค่ายธนะรัชต์-ท่าเสด็จ (BIKE LANE) อ.ปราณบุรึ จ.ประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 44,534,000.-บาท 21/06/2017 22:00 138
pdf ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดสร้างเส้นทางจักรยานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวเพชรสมุทรสมุทรคีรี ของ อุทยานราชภักดิ์-รร.นส.ทบ. (BIKE LANE) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 27,638,500.-บาท 21/06/2017 22:19 186
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการ กองพันทหารราบ ศูนย์การทหารราบ วงเงินงบประมาณ 3,255,400.00 บาท 03/07/2017 10:21 36
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่องประกวดราคาจ้างงานจัดสร้างเส้นทางจักรยานโครงการขับเคลื่อนเศรฐกิจการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ของ อุทยานราชภักดิ์ - โรงเรียนนายสิบทหารบก (BIKE LANE) วงเงิน 27,638,500.-บาท 30/06/2017 09:56 49
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงระบบผลิดน้ำประปา ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 955,900.-บาท 27/02/2017 15:45 69
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่องประกวดราคาจ้างงานจัดสร้างเส้นทางจักรยานโครงการขับเคลื่อนเศรฐกิจการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ของ ค่ายธนะรัชต์ - ท่าเสด็จ (BIKE LANE) วงเงิน 44,534,000.-บาท 30/06/2017 09:51 51
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา จัดหาเครื่องช่วยฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม วงเงิน 2,221,608.00 บาท 14/06/2017 16:12 29
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา ตัดเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสนับสนุน รร.ร.ศร. วงเงิน 861,602 บาท 30/03/2017 14:01 40
pdf ศูนย์การทหารราบ ประกาศสอบราคาจ้างงานซ่อมบำรุงระบบผลิดน้ำประปา ชุดที่ 1 (ราคากลาง 955,900.-บาท) 06/03/2017 09:18 64
pdf ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อม งานติดตั้งพัดลมโคจรติดเพดานอาคารเรียน ของ โรงเรียนทหารราบ วงเงิน 343,500.-บาท 17/07/2017 22:48 24
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ สอบราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักรับรอง กองทัพบก สวนสนประดิพัทธิ์ แห่งที่ 1 27/04/2017 15:01 51
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานจัดหาโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวเพชรสมุทรสมุทรคีรี ของ ค่ายธนะรัชต์-ท่าเสด็จ (BIKE LANE) วงเงิน 44,534,000.-บาท 16/06/2017 21:08 33
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานจัดหาโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวเพชรสมุทรสมุทรคีรี ของ อุทยานราชภักดิ์-รร.นส.ทบ. (BIKE LANE) วงเงิน 27,638,500.-บาท 16/06/2017 21:09 28
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมประปรุงระบบประปาของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 168,276.76 บาท 23/06/2017 13:02 33
jpg ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 36,946,400.-บาท 05/05/2017 19:30 54

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/tor60/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>