Print this หน้า

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

<<<<< ปี 2559

File Date added Downloads
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมประปรุงระบบประปาของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 168,276.76 บาท 23/06/2017 13:02 8
pdf ขอบเขตของงาน (TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดสร้างเส้นทางจักรยานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวเพชรสมุทรสมุทรคีรี ของ ค่ายธนะรัชต์-ท่าเสด็จ (BIKE LANE) อ.ปราณบุรึ จ.ประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 44,534,000.-บาท 21/06/2017 22:00 13
pdf ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดสร้างเส้นทางจักรยานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวเพชรสมุทรสมุทรคีรี ของ อุทยานราชภักดิ์-รร.นส.ทบ. (BIKE LANE) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 27,638,500.-บาท 21/06/2017 22:19 9
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานจัดหาโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวเพชรสมุทรสมุทรคีรี ของ ค่ายธนะรัชต์-ท่าเสด็จ (BIKE LANE) วงเงิน 44,534,000.-บาท 16/06/2017 21:08 9
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานจัดหาโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวเพชรสมุทรสมุทรคีรี ของ อุทยานราชภักดิ์-รร.นส.ทบ. (BIKE LANE) วงเงิน 27,638,500.-บาท 16/06/2017 21:09 6
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคา งานจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสำหรับหลักสูตรการรบแบบจู่โจม (สิ่งอุปกรณ์สาย พลาธิการ) ประจำปี 2560 ราคากลาง 2,221,608.00 บาท 16/06/2017 21:09 5
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา จัดหาเครื่องช่วยฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม วงเงิน 2,221,608.00 บาท 14/06/2017 16:12 5
pdf ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ ศูนย์การทหารราบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 36,946,400.-บาท 02/06/2017 21:15 10
pdf ขอบเขตของงาน (TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน ๓๖,๙๔๖,๔๐๐.- บาท 29/05/2017 20:59 21
jpg ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 36,946,400.-บาท 05/05/2017 19:30 18
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ สอบราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักรับรอง กองทัพบก สวนสนประดิพัทธิ์ แห่งที่ 1 27/04/2017 15:01 21
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักรับรอง กองทัพบก สวนสนประดิพัทธิ์ แห่งที่ 1 วงเงิน 1,475,800.-บาท 26/04/2017 10:26 17
pdf สอบราคาจ้าง งานจัดหาเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สนับสนุน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2560 ราคากลาง 861,602 บาท 05/04/2017 13:44 26
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา ตัดเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสนับสนุน รร.ร.ศร. วงเงิน 861,602 บาท 30/03/2017 14:01 21
pdf แจ้งผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมบำรุงระบบผลิดน้ำประปาชุดที่ 1 ของ ศูนย์การทหารราบ 28/03/2017 10:39 33
pdf ศูนย์การทหารราบ ประกาศสอบราคาจ้างงานซ่อมบำรุงระบบผลิดน้ำประปา ชุดที่ 1 (ราคากลาง 955,900.-บาท) 06/03/2017 09:18 36
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงระบบผลิดน้ำประปา ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 955,900.-บาท 27/02/2017 15:45 44
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องออกกำลังกาย ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 450,000.-บาท 17/02/2017 09:44 47

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/tor60/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>