Category Archive: ◉ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มี.ค. 24

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับรา …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2017/03/24/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81-2/

ก.พ. 24

รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประกาศศูนย์การทหารราบ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2017/02/24/inf-60-2/

ก.พ. 14

ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ปี 60 (ภาควิชาการ รอบแรก)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชก …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2017/02/14/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81/

ธ.ค. 15

ศูนย์การทหารราบ ประกาศสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ปี 60

 

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2016/12/15/infantry-60/

ธ.ค. 02

ประกาศศูนย์การทหารราบ คัดเลือกผู้จัดรายการร่วมสถานีวิทยุกระจายเสียง

ประกาศศูนย์การทหารราบ คัดเลือกผู้จัดรายการร่วมสถานีวิทย …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2016/12/02/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a-%e0%b8%84/

ต.ค. 19

หน่วยเสนอความต้องการ นนส.ทบ.เหล่า ร. และ นนส.หลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุน รุ่นที่ 7

ให้หน่วยเสนอความต้องการ นนส.ทบ.เหล่า ร. และ นนส.หลักสูต …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2016/10/19/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%aa-%e0%b8%97%e0%b8%9a-%e0%b9%80/