Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/

พิธีปิดการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 68 ณ สนามหน้า บก.ศร.

ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ …

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 107

ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลั …

Read more