ภารกิจการจัด

ภารกิจ ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ศูนย์การทหารราบ มีหน้าที่
1. วางแผน ประสานงาน เสนอแนวทางทางเทคนิคและดำเนินงานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานในระบบเครือข่ายของ ศร.
2. ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโดยพิจารณานำโปรแกรมประยุกต์ระบบงาน ของ กรม ฝสธ.
ตามโครงการระบบสารสนเทศ ทบ. มาใช้ในการบริหารงานทั่วไปและงานตามพันธกิจของ ศร. ตามนโยบายและแผนแม่บทการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ศร.
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้มีขีดความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในงานสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
4. สนับสนุน และบริการข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบดิจิตอล เพื่อใช้ระหว่างหน่วยงานใน ศร. ผ่านระบบเครือข่ายภายใน ศร. และการให้บริการทางวิชาการในหน้าทีเหล่าสายวิทยาการแก่หน่วยทหารราบ โดยใช้ระบบเครือข่ายภายนอก
5. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/data/mission/