Get Adobe Flash player

ประวัติการจัดตั้ง

ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ศูนย์การทหารราบ จัดตั้งขึ้นตาม คำสั่งศูนย์การทหารราบ (เฉพาะ) ที่ 53/51 ลง 15 ก.พ.51  เรื่อง การจัดตั้ง ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ศูนย์การทหารราบ