ประวัติการจัดตั้ง

        ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ศูนย์การทหารราบ จัดตั้งขึ้นตาม คำสั่งศูนย์การทหารราบ (เฉพาะ) ที่ 53/51 ลง 15 ก.พ.51  เรื่อง การจัดตั้ง ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ศูนย์การทหารราบ

 

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/data/history/